การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Zoom : 4) การเชิญนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม และ การแชร์หน้าจอระหว่างสอน / สนทนา


Latest News

Subscribe to our Newsletter