หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business and Your Future Plan


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business and Your Future Plan โดยเชิญคุณชัชชญา ถิรชวกรณ์ Business Development Manager, Taco Bell ศิษย์เก่าของหลักสูตรมาเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ Introduction to Business (EL331) ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter