หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ โดยมีอาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มาแนะนำรายวิชาและแผนการเรียน รวมถึงรายละเอียดของทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter