หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอักษรจีนสำคัญไฉน "หัวข้อความเป็นมาและการสร้างตัวอักษร" สำหรับปี 2-4 ก่อนเปิดเรียน 1/64


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอักษรจีนสำคัญไฉน "หัวข้อความเป็นมาและการสร้างตัวอักษร" สำหรับปี 2-4 ก่อนเปิดเรียน 1/64 ถ่ายทอดความรู้โดย ดร.นรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter