คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การคุมสอบออนไลน์ ด้วย AI โดยใช้ AutoProctor"


คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การคุมสอบออนไลน์ ด้วย AI โดยใช้ AutoProctor" โดย วิทยากร อาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter