“โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมติวความรู้พิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน”


“โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมติวความรู้พิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน” ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิทยกร: ดร.โชติกานต์ ใจบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter