กิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์


กิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ นางสาวนวพร รัตนะอำพร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา Reading to the Blind พูด อ่าน เขียนอังกฤษ 109 ชั่วโมง ผลงานนี้จะมอบให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

Latest News

Subscribe to our Newsletter