คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญสิตา พุกบ้านยาง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งคลิปร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญสิตา พุกบ้านยาง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งคลิปร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter