คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" รายชื่อนักศึกษาที่มีจำนวนผู้กดแชร์ (นับจาก Account ของผู้แชร์) และกดไลก์มากที่สุดใน 3 อันดับแรก


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" รายชื่อนักศึกษาที่มีจำนวนผู้กดแชร์ (นับจาก Account ของผู้แชร์) และกดไลก์มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. นายชยานันท์ คลี่บำรุง นางสาววรรณวิสา สุขอาจ และนางสาวเพ็ญยุพา หนองพุทซา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 2. นางสาวบุญสิตา พุกบ้านยาง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) 3. นางสาววิชลลดา พรมเพ็ชร หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

Latest News

Subscribe to our Newsletter