กิจกรรมจิตอาสาช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ของนางสาวกัลยรัตน์ แก้วกระจก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ "Reading to the Blind" อ่านหนังสือเสียงภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบ


กิจกรรมจิตอาสาช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ของนางสาวกัลยรัตน์ แก้วกระจก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ "Reading to the Blind" อ่านหนังสือเสียงภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

Latest News

Subscribe to our Newsletter