วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 200 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 200 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร และคุณธาริน พองชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter