อาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอาจารย์ Wang Shangxue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหม ทางทะเลฝ่ายจีน ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสที่อาจารย์ Wan


อาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอาจารย์ Wang Shangxue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหม ทางทะเลฝ่ายจีน ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสที่อาจารย์ Wang ครบวาระการปฏิบัติงานที่ประเทศไทยและจะต้องไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ณ สาธารณรัฐเคนยา

Latest News

Subscribe to our Newsletter