ทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนคณะศิลปศาสตร์ "ทุนดี พี่บอกต่อ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผ่านโปรแกรม ZOOM


ทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนคณะศิลปศาสตร์ "ทุนดี พี่บอกต่อ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผ่านโปรแกรม ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter