วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 100 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 100 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33

Latest News

Subscribe to our Newsletter