หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “อักษรจีนสำคัญไฉน” สำหรับปี 2-4 ก่อนเปิดเรียน 1/64 ในวันพุธที่ 18 และวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “อักษรจีนสำคัญไฉน” สำหรับปี 2-4 ก่อนเปิดเรียน 1/64 ในวันพุธที่ 18 และวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter