คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โรงเรียนเตชะวิทย์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาจีน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โรงเรียนเตชะวิทย์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาจีน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม ผ่านโปรแกรม ZOOM คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.โสภณา เศวตคชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะวิทย์ ที่มอบความไว้วางใจให้คณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter