โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA แก่ผู้นำนักศึกษาของทั้งสองคณะ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาศึกษาทั่วไป วิทยากรที่มาให้ความรู้และแนะนำแนวทางเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter