กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ Ep. 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ฝึกทักษะการฟังและการพูด เรียนรู้บทสนทนาสั้น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับ Aj.Alexis Locario และรุ่นพี่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ Ep. 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ฝึกทักษะการฟังและการพูด เรียนรู้บทสนทนาสั้น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับ Aj.Alexis Locario และรุ่นพี่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ร่วมทำกิจกรรมโดยผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

Latest News

Subscribe to our Newsletter