กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ Ep. 4 อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มาถ่ายทอดเทคนิคและช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางสื่อออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 ได้ฝึกเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองแบบสนุกและได้ผลจริง


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ Ep. 4 อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มาถ่ายทอดเทคนิคและช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางสื่อออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 ได้ฝึกเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองแบบสนุกและได้ผลจริง เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter