คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "Classroom Surviving Tools in the New Normal เครื่องมือการสอนช่วยให้รอดให้ยุคปกติใหม่"


คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "Classroom Surviving Tools in the New Normal เครื่องมือการสอนช่วยให้รอดให้ยุคปกติใหม่" โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ) และอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 14.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter