คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดโครงการจิตอาสา "คลิปวิดีโอสื่อการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีน"


คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดโครงการจิตอาสา "คลิปวิดีโอสื่อการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีน" ทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์และการเรียนในที่ตั้งของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย พะเยา นครปฐม ราชบุรี และสกลนคร

Latest News

Subscribe to our Newsletter