คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภททุน “ครูภาษาจีนนานาชาติ (ทุนขงจื่อ) “ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ปีการศึกษา 2021


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภททุน “ครูภาษาจีนนานาชาติ (ทุนขงจื่อ) “ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ปีการศึกษา 2021

Latest News

Subscribe to our Newsletter