หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาในการแปลนวนิยายจีน ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ZH312 การแปลภาษาจีน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาในการแปลนวนิยายจีน ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ZH312 การแปลภาษาจีน

Latest News

Subscribe to our Newsletter