กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.สกลากานต์ อินทร์ไทร หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และอาจารย์ศิริลักษณ์ เวชสุมังคะโล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มาแนะนำรายวิชาและแผนการเรียนในหลักสูตรให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter