โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA แก่ผู้นำนักศึกษาของทั้งสองคณะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter