คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”


คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” วิทยากร : อาจารย์ ดร.นรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พา ทัดภูธร และอาจารย์นิตยา มีสุวรรณ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter