การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การจัดสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์"


คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการจัดการสอบปลายภาคของรายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากจัดสอบปลายภาคแล้ว แต่ละหลักสูตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปดังนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter