KM ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์


คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดการสอบปลายภาครายวิชาต่าง ๆ ของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ แต่ละหลักสูตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หล้กสูตรนานาชาติ) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในหลักสูตร และได้ข้อสรุปดังนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter