หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคนิคการแปลภาษาจีน-ไทยเชิงธุรกิจ"


หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคนิคการแปลภาษาจีน-ไทยเชิงธุรกิจ" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter