อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อสามก๊ก


อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สามก๊ก: วรรณคดีเอกของจีนสู่วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยของไทย-จีน" โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย รายวิชาวรรณคดีเอกของไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการดังกล่าวนีได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

Latest News

Subscribe to our Newsletter