ผศ. ดร.จันทร์พา ทัดภูธร นำนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว (EL373) ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มัคคุเทศก์อาสา ดีพียู 2564”


ผศ. ดร.จันทร์พา ทัดภูธร นำนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว (EL373) ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มัคคุเทศก์อาสา ดีพียู 2564” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานที่จริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

Latest News

Subscribe to our Newsletter