กิจกรรม KM ด้านวิจัย หัวข้อ “Checklist ก่อนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”


เมื่อวันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรม KM ด้านวิจัย หัวข้อ “Checklist ก่อนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล คำเขียน โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

Latest News

Subscribe to our Newsletter