คอร์สเรียนภาษา

บริการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

January 07, 2020

เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้บริการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และบุคคลทั่วไป ด้วยข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE TEST หรือ DPU-ELT)

READ MORE

บริการทดสอบวิเคราะห์ความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 3 และ 4

January 08, 2020

เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้บริการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยข้อสอบวัดความสามารถภาษาจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY CHINESE LANGUAGE TEST หรือ DPU-CLT) เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ HSK (DPU-CLT- HSK MOCK TEST)

READ MORE

บริการ Arts Private Course สอนพิเศษแบบส่วนตัว

January 08, 2020

เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน แบบส่วนตัว ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบุคคลภายนอก โดยผู้เรียนสามารถกำหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา และเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และงบประมาณของตนเองได้

READ MORE

บริการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

January 08, 2020

เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามความต้องการของแต่ละองค์กร หรือแต่ละกลุ่มพนักงาน (Tailor-made courses)

READ MORE

บริการหลักสูตรอบรมภาษาจีนสำหรับองค์กร

January 08, 2020

เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนสำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีน โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามความต้องการของแต่ละองค์กร หรือแต่ละกลุ่มพนักงาน (Tailor-made courses) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาจีนไปใช้ได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน

READ MORE

บริการค่ายภาษา Language and Study Camp 2020

January 08, 2020

เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดค่ายภาษาโดยรวม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาที่หลากหลาย และมีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

READ MORE

บริการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ DPU-ELT-IELTS MOCK TEST การทดสอบวิเคราะห์ความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ IELTS

January 08, 2020

เปิดรับสมัคร

DPU-ELT-IELTS MOCK TEST คือการจำลองการสอบ IELTS (International English Language Testing System) ทั้ง 4 ทักษะ ด้วยข้อสอบเหมือนข้อสอบจริง และขั้นตอนเหมือนสนามสอบจริง

READ MORE

คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน

December 04, 2019

เปิดรับสมัครสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 ม.ค. 2563

READ MORE

Subscribe to our Newsletter