ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai for Careers

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai for Careers)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Thai for Careers)

ปรัชญา

รู้รักษ์ภาษาของชาติบรูณาการศาสตรแ์ละศิลป์ เพื่ออาชีพและสังคม

ความสำคัญ

ภาษาไทยคือเอกลักษณ์ของความเป็นชาติและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ พึงประยุกต์ใช้ภาษา อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี และสนใจติดตามผลงานวิจัยอยู่เสมอ
มีทักษะภาษาไทยในระดับดี สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอสำหรับบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลที่แตกต่างกันได้
รู้จักคิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นำและ สมาชิกของกลุ่ม

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) 750,000 บาท

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) 280,000 บาท

 

 

Subscribe to our Newsletter