ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Business English)

ปรัชญา

การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถึงพร้อมด้วยทักษะในการ คิดวิเคราะห์ ความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน และในเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ความสำคัญ

การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถึงพร้อมด้วยทักษะในการ คิดวิเคราะห์ ความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน และในเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
  2. มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งในบริบททั่วไป และบริบทการทำงาน
  3. สามารถวิเคราะห์สารที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งในเรื่องทั่วไป และในทางวิชาการ
  4. สามารถเสนอความคิดเห็น และข้อโต้แย้งที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ และ สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างกว้างขวาง
  5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

เหมาจ่ายภาคปกติภาคเรียนละ  43,800 บาท

 

Subscribe to our Newsletter