ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Business Chinese)

ปรัชญา ความสำคัญ

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตร มุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดการใช้ภาษาจีนที่ต้องการ บัณฑิตที่มีความสามารถทางภาษาควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้าง ความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการให้บริการด้านภาษาแก่สังคม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการทำงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารความหมายโดยใช้ภาษาจีนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล

2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักวัฒนธรรมจีนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชนชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ร่วมสร้างสรรค์สังคม ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

เหมาจ่ายภาคปกติภาคเรียนละ 43,100 บาท

 

Subscribe to our Newsletter