คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่พุทธศักราช 2526 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง “ศูนย์ภาษาอังกฤษ” ต่อมาในพุทธศักราช 2529 ได้รับอนุมัติให้เป็นคณะวิชาชื่อ “คณะมนุษยศาสตร์” แรกเริ่มเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จากนั้นจึงได้เปิดสอน หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในพุทธศักราช 2530 นับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษา จีนธุรกิจและการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นอกจากนี้ยังมีภาควิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช 2522 ทำหน้าที่จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา- มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่อมาในพุทธศักราช 2540 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงได้พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเปิดหลักสูตรใหม่ เพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อเพิ่มทางเลือกการศึกษาให้หลากหลายทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและ อนาคตมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544

เวลาผ่านพ้นไปกว่าทศวรรษนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เล็งเห็นถึงความเจริญเติบโตและศักยภาพด้านการ จัดการศึกษาของคณะวิชานี้ที่มีมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 จึงมีมติอนุมัติให้ ปรับโครงสร้างคณะวิชาโดยการยุบรวมหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสถาบันภาษา พร้อมทั้งจัดตั้งคณะวิชาใหม่ 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่

นอกเหนือจากการทำหน้าที่เปิดสอนหลักสูตรข้างต้นแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม

บริการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ Remedial English (LA010), English 1 (LA101), English 2 (LA102) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเตรียมตัวสำหรับ ศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามแต่ละสาขาของผู้เรียน

จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยจัดสอนเนื้อหาและวัตถุประสงค์ให้ตรงตามแต่ละสาขาวิชาของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาความรู้ทางด้านธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

จัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized English test) ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

นอกจากนี้ ยังให้บริการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะแก่นักเรียนในโครงการ EP (English Program) ระดับมัธยมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีบริการสร้างชุดข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ อีกด้วย

Subscribe to our Newsletter